HET ALLERLAATSTE NIEUWS OVER ONZE ZWEMACTIVITEITEN

LET OP !!!!!!

ZEER BELANGRIJK NIEUWS VOOR AL ONZE LEDEN.

Aan de (ouders van de) leden van ZDHC

Het bestuur van ZDHC heeft als gevolg van de Corona-crisis het volgende beslist:

Hervatting van de zwemlessen
Zo gauw de gemeente de zwembaden op advies van het RIVM en de KNZB openstelt, gaan de zwemlessen weer door. U krijgt bericht wanneer dat het geval is.
Over het diplomazwemmen volgt later meer informatie.

Waterpolotraining en -wedstrijden
De KNZB heeft de waterpolocompetitie 2019-2020 beëindigd, waardoor alle geplande wedstrijden komen te vervallen.
Wanneer de gemeente de zwembaden weer vrijgeeft, zullen wij de trainingen hervatten. U krijgt apart van ons bericht wanneer dat het geval is.

Contributiebetaling
Vanaf 1 april zal er voorlopig geen contributie worden geïnd.
Op dit moment is nog niet bekend hoe de gemeente Den Haag omgaat met de zwembadhuur voor de uren waarop er geen zwemles/training mogelijk is.
Afhankelijk van het beleid van de gemeente bepaalt het bestuur in hoeverre de contributie sinds het sluiten van de zwembaden aangepast wordt.

U wordt daarover nader geïnformeerd. Ooievaarspashouders krijgen apart bericht.

Jeugdkamp
Het jeugdkamp gaat helaas niet door.

Festiviteiten rond het 40-jarig-bestaan van de vereniging
De geplande festiviteiten worden verplaatst naar volgend jaar.

Algemene Ledenvergadering
Volgens het Huishoudelijk Reglement moet vóór 1 mei een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Door de crisissituatie verwacht het bestuur dat deze datum niet haalbaar is. We stellen de vergadering daarom uit.
In deze vergadering kunt u overigens het door het bestuur gevoerde beleid, dus ook die rond de coronacrisis, beoordelen en mede bepalen.

De datum van de nieuwe Algemene Ledenvergadering wordt bekend gemaakt via de website.

Tot slot
Het bestuur wenst iedereen die persoonlijk of in hun directe omgeving getroffen is door de gevolgen van het Coronavirus, alle sterkte en spoedig herstel toe. We hopen elkaar snel weer in het zwembad te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur van ZDHC,
Homme Abma, voorzitter.

 

 

Nieuws Overzicht