Algemene Voorwaarden Leszwemmen

Algemene Voorwaarden Leszwemmen

Algemene huisregels:

 • Hinderlijk gedrag en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven.
 • Drugs en/of alcoholmisbruik wordt niet getolereerd.
 • Er mag in de accommodatie niet gerookt worden.
 • Voor uw eigen veiligheid of die van uw kind: medische klachten direct doorgeven.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en rond het zwembad.
 • Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd.
 • Genoemde gedragingen kunnen leiden tot ontzegging van het zwembad, eventueel tot royement.
 • Zwemkleding is verplicht, geen ondergoed eronder.
 • Leden met medische klachten dienen het kader van ZDHC hiervan op de hoogte te brengen of te houden.
 • Leden zijn te allen tijde verplicht de instructies van het ZDHC kader op te volgen.
 • Het meenemen van glaswerk en/of etenswaren naar de zwemzalen is niet toegestaan.


Huisregels kleedkamers

 • Er is camerabewaking vanuit de receptie en periodiek toezicht.
 • Staan op de banken in de kleedkamers is niet toegestaan.
 • Er mag geen etenswaar worden genuttigd in de kleedkamers.
 • Het is niet toegestaan om rond te hangen of te spelen in de kleedkamers.


(extra) gedragsregels lessen:

 •     Ouders mogen alleen met kijkdagen in de zwemzaal.
 •     De leerlingen worden vanuit de douches opgehaald door de instructeur.
 •     De instructeur die geen les heeft zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt.
 •     De leerlingen mogen niet eerder dan na het douchen op de zwemzalen.
 •     De leerlingen mogen enkele minuten voor het begin van de les douchen.


   Tijdens de lessen mogen de instructeurs niet gestoord worden.

Het zich niet houden aan de huis- en gedragsregels kan leiden tot ontzegging van de toegang tot het zwembad en aanleiding zijn tot royement van het lidmaatschap van de vereniging.

Uittreksel uit de statuten van ZDHC

Artikel 7 Contributie

1. Leden en aspirant-leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld.

2. Wanneer het lidmaatschap of het aspirant-lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele kalenderjaar verschuldigd.

Uittreksel uit het Huishoudelijk Regelement van ZDHC

1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering

2. De jaarlijkse contributie dient vóór 1 maart van ieder jaar te zijn voldaan

3. De leden hebben de mogelijkheid de contributie te voldoen d.m.v. een automatische incasso in 12 maandelijkse termijnen, of in 4 gelijke termijnen per facturatie aan het begin van elk  kwartaal.

4. Bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is het nog openstaand restant van de jaarcontributie in zijn geheel verschuldigd.