Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 10 april 2019

Het Bestuur van ZDHC nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het clubhuis van DSZ op woensdag 10 april 2019.

Het DSZ clubhuis is gevestigd onder het zwembad de Waterthor (Het clubuis zit aan de zijde van de Donker Curtiusstraat) 2564 BZ Den Haag.

Aanvang: 20.00 uur.

 

 

 

AGENDA van de 42ste ALV van ZDHC

 

1. Opening

2. Notulen van de 41ste ALV 23 april 2018 *)

3. Ingekomen stukken en mededelingen  van het Bestuur

4. Huishoudelijk Reglement ***)

a.         Aanpassing artikel 8.4,8.6,10.1,10.2 van dit reglement

5. Jaarverslagen over het jaar 2018 *)

a.         Secretariaat

b.         Penningmeester

c.         EZC

d.         WPC

6. Verslag kascommissie over het boekjaar 2018

7. Financiën

a.         Vaststellen van de contributie

b.         Vaststellen van de begroting 2019 *)

8. Verkiezingen

a.         Bestuursverkiezingen **)

b.         Verkiezing kascommissie voor het komend boekjaar

9.  Rondvraag

10. Sluiting

 

*) genoemde stukken zijn vanaf 28 maart 2019 op te vragen via de ledenadministratie ledenadm.@zdhc.nl. Vragen over het financieel verslag graag  2 dagen van te voren mailen naar de penningmeester@zdhc.nl  , zodat deze de antwoorden goed kan voorbereiden.

 

**) Marike Nijveld, Herman Nijveld, Martin van der Toorn en Fred van Geest zijn aftredend en herkiesbaar.

 

 

 

***)Wijziging Huishoudelijk Reglement ZDHC

Op de algemene Ledenvergadering van Zwemvereniging ZDHC, te houden op 10 april 2019

wordt de volgende wijziging van het Huishoudelijk Reglement (dd. 23 april 2018) opgesteld.

 

 

Huidige tekst

Nieuwe tekst

8.4

Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde commissies benoemen voor het doen uitvoeren van bepaalde taken. (zie ook art. 10 HHR)

Ongewijzigd

8.6

Van de onder lid 8.4 bedoelde commissies dient een bestuurslid voorzitter te zijn.

Van de onder lid 8.4 bedoelde commissies dienen in ieder geval de voorzitters van de  Elementaire Zwemcommissie en de Waterpolocommissie bestuurslid te zijn.

10.1

Commissies brengen jaarlijks verslag uit over hun activiteiten aan het orgaan, dat deze commissies heeft ingesteld en haar leden benoemd.

Commissies brengen jaarlijks verslag uit over hun activiteiten aan het orgaan, dat deze commissies heeft ingesteld en haar leden benoemd, in ieder geval één maand voor de Algemene Ledenvergadering.

10.2

Indien een commissie de beschikking heeft over eigen middelen, dient zij hiervan aantekening te houden op en zodanige wijze dat hiervan jaarlijks een staat van inkomsten en uitgaven samen te stellen is, die dan aan het verslag dient te worden toegevoegd.

Indien een commissie de beschikking heeft over eigen middelen, dient zij hiervan aantekening te houden op een zodanige wijze dat hiervan jaarlijks een staat van inkomsten en uitgaven samen te stellen is, die dan aan het verslag als bedoeld in art. 10.1 dient te worden toegevoegd.

Onder-

tekening

Aldus opgemaakt en goedgekeurd op de ALV van 25 oktober 2017 en 23 oktober 2018.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd op de ALV van 10 april 2019.

 

 

Nieuws overzicht